دزد

چند نوع دزد داریم که هر کدام برای خود تعریفی دارد .

نوع اول ، دزدی است که میاید یک چیز را از اسر احتیاج ، نیاز و یا به هر دلیلی از تو می دزدد ، و این کار را در خفای کامل انجام می دهد .

نوع دوم ، که طلبکارانه برای کار های انجام نداده ی خود چزی را از تو طلب می کند . تکلیفت با نوع اول مشخص است و قابل بخشش و شاید کارش قابل توجیه نه در همه موارد . مواد مخدر ، بیکاری ... دلیل های خوبی برای این کار می باشند .

اما نوع دوم اگر به آنها باج ندهی از کمترین امکانت یک زندگی عادی محروم خواهی شد و چاره ای جز این نداری باید گردن نهی و سکوت اختیار کنی تا همین را ازت نگرفتن . چند وقت پیش از یک اپراتور اینترنت شش ماهه با هزینه ١٠۴٠٠٠ تومان خریداری کردم به امید این که از ١ شب تا هفت صبح دانلود رایگان است . من که یک کارمند هستم برای دانلودی که دارم باید تا ساعت یک بیدار باشم ! چه ربطی دارد !!؟ شب زود بخواب که صبح خواب نمانی !!! بله بله. حق با شماست ، حرفی نیست تا ساعت یک بیدار می مونی ساعت یک که می شود دیگر باید هولش بدهی که حداقل یک صفحه را باز کند دانلود که جای خود دارد ، زنگ می زنی گه چرا اینطوری است ؟ و هیچ جوابی تا این اندازه آدم را قانع نمی کند ، چه انتظاری دارید از این ساعت رایگان است و سرعت افت می کند ، بله بله !!! آخر اگر این دزدی نیست اگر چیست آیا !!؟

صد شرف به آن دزد بیچاره که در تاریکی مطلق دزدی می کند ...

/ 2 نظر / 36 بازدید
z...hra

...........@@@ ............@@@@@@@@@ ...............@@@@@@@@@ ....................................@@ ....................@@ ....................@@@ ....................@@@ ....................@@@ ....................@@@ ....................@@@ ......................@@ .................................................. @@@...............................@@@ @@@................................@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@ ...@@@@@@@@@@@@@@ ..................@@...@@ ..................@@...@@ ......................@@ ......................@@ ............................ ...............@@@@ .............@@.......@ ................@@@@@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ..............................@

شاه بلوط

از این حقه های کثیف و مردم فریب زیاد هست.وقتی بازار محدود و باشه و رقابتی در کار نباشه همین میشه