افق

افق چه زیبا ست رها از همه چیز اندکی فقط به خدا بی اندیشی و به افق و دور دست چشم بدوزی غرق در زیبای های اطرافت بشوی که همیشه می بینی ولی به علت کار و مشغله زیادی که دورو ورمون جمع کردیم خودمان را از دیدن این نعمت بزرگ الهی محروم کردیم .

وقتی این عکس رو می گرفتم با خودم می اندیشیدم که در این دریای بی کران سوار بر کلک بدون هیچ گونه از این تجهیزات مدرن که این چنین در زندگی ما می تازند ، مسبب همه این فاصله ها ، دوری ها ، جدایی ها افسردگی ها ، خیانت ها و ... شده انگار از آب و غذا اهمیت شان برای زندگی بیشتر است بله اینچنین در زندگی روز مره مان رخنه کرده ند ، به پیش بروی تا انجا که چشم کار می کند بی انتها بی نظر می رسد ، تو هستی ، دریا ، آسمان آبی و خدایت ، آن وقت است خودت که را رها و آزاد می یابی چیزی که بی وقفه به دنبالش هستیم ، هرچه بیشتر سعی می کنیم ازش دورتر و دورتر می شویم .

 

/ 0 نظر / 26 بازدید